Hvad siger loven?

"Lov om behandling af personoplysninger", Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001, er den lov der regulerer, hvad vi som kreditoplysningsbureau må og ikke må i forbindelse med registrering i et skyldnerregister og dine rettigheder for aktindsigt som skyldner.

Nedenfor kan du læse udvalgte paragraffer vedrørende registrering og aktindsigt:

§ 21. Kreditoplysningsbureauer skal i overensstemmelse med § 28, stk. 1, eller § 29, stk. 1, meddele de oplysninger, der er nævnt i disse bestemmelser, til den, der behandles oplysninger om.

§ 22. Kreditoplysningsbureauer skal til enhver tid på begæring af den registrerede inden 4 uger på en let forståelig måde meddele denne indholdet af de oplysninger og bedømmelser, som bureauet har videregivet om den pågældende inden for de sidste 6 måneder, samt af de øvrige oplysninger, som bureauet på tidspunktet for begæringens fremsættelse opbevarer om den pågældende i bearbejdet form eller på digitalt medium, herunder foreliggende bedømmelser.
Stk. 2. Er bureauet i besiddelse af yderligere materiale om den registrerede, skal dette samtidig meddeles den pågældende med oplysning om materialets art samt om, at den registrerede kan få adgang til at gennemgå det ved personlig henvendelse til bureauet.
Stk. 3. Bureauet skal endvidere give oplysning om kategorien af modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger stammer.
Stk. 4. Den registrerede kan forlange, at bureauet giver meddelelse som nævnt i stk. 1-3 skriftligt. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for skriftlige meddelelser.

Bekendtgørelse om betaling for skriftlige meddelelser fra kreditoplysningsbureauer I medfør af § 22, stk. 4, og § 70, stk. 4 og 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes:

§ 1. Har en registreret person, virksomhed m.v. forlangt skriftlig meddelelse om indholdet af oplysninger og bedømmelser som nævnt i lovens § 22, stk. 1-3, kan kreditoplysningsbureauet som betaling herfor kræve 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan dog ikke overstige 200 kr.
Stk. 2. Har en person, virksomhed m.v. forlangt, at et kreditoplysningsbureau giver skriftlig meddelelse om, at der ikke behandles oplysninger om den pågældende person, kan kreditoplysningsbureauet som betaling herfor kræve 10 kr.Stk. 4. De i stk. 1-2 nævnte beløb omfatter merværdiafgift, forsendelsesomkostninger og lignende.

§ 2 Kreditoplysningsbureauet må ikke kræve betaling for den første skriftlige meddelelse, der gives efter, at den, der behandles oplysninger om, har fået meddelelse efter lovens § 21.
Stk. 2. Betaling kan dog kræves, hvis den, der behandles oplysninger om, har fået skriftlig meddelelse om indholdet af oplysninger som nævnt i lovens § 22, stk. 1-3, i forbindelse med meddelelsen efter lovens § 21.

§ 3 Har en person, virksomhed m.v. ikke forlangt, at meddelelsen eller besvarelsen af en henvendelse skal være skriftlig, kan kreditoplysningsbureauet ikke kræve betaling herfor.

§ 4 Den, der fremsætter krav om betaling i strid med bestemmelserne i § § 1-3, straffes med bøde Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.