Lovgivning

Debitor Registret er underlagt "Lov om behandling af personoplysninger" Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001.

En lov der bygger på Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Formålet med direktivet og "Lov om behandling af personoplysninger" er følgende:

"Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med dette direktiv beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling af personoplysninger"

Det er vores opgave som kreditoplysningsbureau til enhver tid at overholde bestemmelserne i loven, og det er Datatilsynets opgave at kontrollere, at vi gør det.

Tilladelser

Debitor Registret har følgende tilladelse nr. 2004-45-0022 fra Datatilsynet:

"Tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed"

Datatilsynet følger løbende op på, at vi overholder vilkårene i den givne tilladelse og alle ændringer, vi måtte ønske at foretage i vores forretningsprocedurer, skal meddeles Datatilsynet for godkendelse, inden vi kan implementere dem.

Læs mere om datatilsynet på www.datatilsynet.dk